Nieuws en handige informatie over Sexbierum & Pietersbierum.

Gymnastiek en conditietraining in Sexbierum

Vanaf maandag 30 augustus wordt er weer gymnastiek georganiseerd in onze dorpen. Voor ouderen is er maandagmiddag vanaf 13:15 uur een rustig programma, met na een uur een half uur balspel.
Woensdagmiddag is voor de jeugd, met om

  • 13:15 uur peuters vanaf 3 jaar (groep 1),

  • 14:00 groep 2 en 3
  • 14:45 groep 4 en 5
  • 15:45 groep 6, 7 en 8

Woensdagavond vanaf 19:45 uur is er elke week een ander programma zoals conditietraining en stepaerobics. Deze trainingen zijn pittig te noemen.
Organisatie: gymnastiekvereniging Felicitas Sexbierum. Meer info bij Petra Gale (0517 592213) of Hiltsje Weewer (0517 591016). De kosten bedragen tussen 20 en 25 euro per kwartaal.

Snertpartij groot succes

Op 21 augustus vond de Bjusterbaarlike Snertpartij plaats op de ijsbaan, georganiseerd door de IJsbaanvereniging MEIINOAR IN en de kaatsvereniging De Twa Doarpen/DIOS Sexbierum-Pietersbierum. Na de kaatspartij vond een kleintje dorpsfeest plaats met medewerking van het muzikale duo Wiebe en Wietse. Omdat alles plaatsvond in een tent kon een groot deel van het dorp het horen, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij.

Sexbierum bij BNN

Op !13! juli zal Sexbierum op TV te zien zijn. BNN testte vorige maand de gastvrijheid van Sexbierum en haar inwoners. De BNN-ers onder leiding van Geraldine Kempe zochten op de bonnefooi adressen om te eten en te slapen. Ze belden gewoon ergens aan en keken of ze werden uitgenodigd om aan te schuiven.

Op de Stationswei 10A konden ze aanschuiven voor het middageten en bij de familie Post op de Alde Buorren konden ze pitten. Volgens ingewijden is ook te zien hoe vrolijk buurvrouw Gerda 's morgens vroeg uit haar oogjes kijkt.
13 Juli BNN, Nederland 3, 22:00 uur

(Eerdere berichten spraken over 5 juli).

Bouwplannen voor Van Haersolte/Hottingabur

Ontheffing Bestemmingsplan en Bouwvergunning: oprichten van 10 halfvrijstaande woningen, Sexbierum
1. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor: het geheel oprichten van 10 halfvrijstaande woningen op het perceel plaatselijk bekend Hottingabur/Van Haersoltestrjitte, (nabij 8855 CV) te Sexbierum; met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening. Op grond van het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 46, lid 4 van de Woningwet ligt het ontwerpbesluit met de hierop betrekking hebbende stukken met ingang van 24 juni 2010 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage.

De stukken liggen voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijze omtrent het voornemen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB te Franeker. Degene die mondeling zijn zienswijze kenbaar wil maken, kan zich gedurende de termijn van terinzagelegging van het plan wenden tot de balie van de afdeling Bouwen en Milieu (tel. 0517 – 380449).

Straatkaatsen van start

Op maandagavond 21 juni ging het straatkaatsen van start met de jeugd. In een aantal spannende parturen werd begonnen aan de week.

Kaats programma komende 2 weken

Jan Weewer partij 18 juni
Kaatspartij voor senioren, vrijdag 18 juni aanvang 16:00 uur. Opgave voor woensdag 16 juni 19:00 uur bij Ate Hesselius of Heinz Palsma.

Stratenkampioenschap 'Harmoniepartij' op za 19 juni
Op zaterdag 19 juni vindt deze kaatspartij plaats, aanvang 12:00 uur (met een pauze tijdens het WK voetbal). Opgave voor woensdag 16 juni 19:00 uur bij Ate Hesselius of Heinz Palsma.

KNKB Afdelingspartij zo 20 juni
Partij voor schooljongens, opgave via www.knkb.nl aanvang 10:00 uur.

Straatkaatsen 21-25 juni
Op vrijdag 18 juni zal in HCR 'De Harmonie' de loting zijn voor het straatkaatsen, dat de week erop, op maandag 21 juni zal beginnen. Vanaf 19:00 uur zullen de Nije Buorren en Kade weer het speelveld zijn voor het kaatsen. Opgave tot 18:00 uur op vrijdag 18 juni mogelijk bij C. Sijtsma, A. Ammerlaan of J. Feenstra.

Try out concert Concordia

Op woensdagavond 16 juni zal 'Concordia' Sexbierum als try-out een concert organiseren op het terrein van de kaatsvereniging te Sexbierum. Te samen met CMH Menaldum zal Concordia hun show laten zien, waarmee ze de zaterdag erna in Dokkum zullen optreden. De majorettes zullen ook aanwezig zijn met baton. De Colorguard van Concordia zal ook haar kunsten vertonen. Aanvang 19:30 uur.

Openluchtdienst

Op 13 juni zal er een Openluchtdienst zijn in Aeolus, aanvang is 10:00 uur en het thema is 'Kom over de brug' en 'Daar heb je vrienden voor'. De voorganger is Mw. W. Wijbenga (Sexbierum), en de dienst wordt muzikaal begeleid door de gospelgroep 'Telling Voices' uit Minnertsga.
Bij slecht weer vindt de gebeurtenis plaats in de Terskflier.

Collecteweek Maag Lever Darm Stichting start 14 juni 2010 Oranje!

Hopelijk speelt oranje een hoofdrol deze zomer. Dit jaar zorgt een oranje toiletrol voor aandacht voor de collecte van de Maag Lever Darm Stichting. De Maag Lever Darm Stichting haakt hiermee in op de actualiteit: heel Nederland is in de collecteweek immers oranje in verband met het WK Voetbal.

De oranje toiletrol biedt ons de mogelijkheid om een belangrijk en serieus onderwerp op een positieve manier onder de aandacht te brengen.
Uiteindelijk gaat het niet om de kleur van het toiletpapier. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kleur van de ontlasting daarentegen wel belangrijk is. Deze kleur kan namelijk een alarmsignaal zijn voor een spijsverteringsaandoening.Met wetenschappelijk onderzoek en voorlichting bindt de Maag Lever Darm Stichting de strijd aan tegen spijsverteringsziekten.

In de week van 14 t/m 19 juni 2010 gaan 29.000 vrijwilligers collecteren. Het geld dat wordt opgehaald, stelt de stichting in staat wetenschappelijk onderzoek te financieren en voorlichting te geven. Wij roepen heel Nederland op ons te helpen de strijd tegen spijsverteringsziekten te winnen!

Hopelijk speelt oranje een hoofdrol deze zomer. De Maag Lever Darm Stichting zet zich op meerdere fronten in voor maag-, lever- en darmpatiënten. Zij financiert wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm- en leveraandoeningen. Daarnaast geeft zij voorlichting. Het werk van de Maag Lever Darm Stichting wordt mogelijk gemaakt door giften. De collecte is een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast ontvangt de stichting giften en donaties van particulieren, uit het bedrijfsleven en van fondsen. De Maag Lever Darm Stichting ontvangt geen overheidssubsidie.
Voor meer informatie: www.mlds.nl

Voor Sexbierum zijn nog enkele collectanten welkom, om een paar straten in de eigen buurt te collecteren. Opgeven kan via een email aan Esperanza, de coördinatrice voor Sexbierum en Pietersbierum.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl