Minister Verburg (CDA) in gesprek met Sexbierum

Zaterdag 20 februari a.s. bezoekt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Visserij Sexbierum. Zij komt hier op uitnodiging van het CDA-Franekeradeel in samenwerking met het bestuur van dorpsbelangen. Van 11.00 tot 12.30 uur zal zij geínformeerd worden over het gebiedsproces en de leefbaarheid van de dorpen in Noordwest-Fryslân. Ze zal worden ontvangen in dorpshuis ’t Waed en rond een uur of twaalf brengt ze een bezoek aan een aantal winkeliers in het centrum.
Investeren in het buitengebied
Onlangs is het projectplan voor het buitengebied gepresenteerd. In het plan zitten concrete voorstellen om de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering op te vangen en in de leefbaarheid van het gebied te investeren. Belangrijke zaken in het plan zijn: aanpassing van de waterhuishouding, waaronder verziltingsbestrijding voor de landbouw; ontbrekende stukken aanleggen in fiets- en wandelroutes; vis- en aanlegsteigers aanbrengen in vaarten en kanalen; rietkragen aanplanten en vispassages aanbrengen voor een betere waterkwaliteit; verkeersmaatregelen op doorgaande wegen door dorpen, te beginnen in Ried en Dongjum.

No moat it wêze
Het CDA heeft dit zogenaamde Gebiedsproces als speerpunt opgenomen voor de komende jaren. Volgens wethouder en lijsttrekker Lieuwe Miedema biedt het project een geweldige kans om het gebied positief te ontwikkelen. “De lânbou hat jierren wachte op maatregels en no moat it wêze, oars reitsje we fierder efterop en dat kin net lije,” zegt Siemen Cnossen, nr. 3 op de CDA-lijst en afdelingsvoorzitter van LTO-noord. Miedema en Cnossen zijn blij met de komst van de minister. Via de provincie worden gelden van LNV aangewend en de minister krijgt ter plaatse toelichting hoe deze worden besteed.

Topdorpen
Leefbaarheid in Noordwest-Fryslân is een belangrijk thema de komende jaren. Onlangs sprak Verburg over “topdorpen” als tegenhanger van het woord krimp. Juist nu de bevolking niet langer toeneemt, is samenwerking tussen gemeenten en het rijk én bewoners van dorpen hard nodig om voorzieningen overeind te houden en dorpscentra te herontwikkelen. De afgelopen jaren is ook in Sexbierum hard gewerkt aan toekomstplannen. De minister zal daarover met bestuurders van dorpsbelangen van gedachten wisselen en samen met hen en CDA’ers de straat op gaan.

Dorpsvisiefonds
Het verbeteren van dorpscentra in Tzummarum, Oosterbierum en Sexbierum en een actieve aanpak van vervallen panden is speerpunt van het CDA voor de komende vier jaar. Daartoe moet het dorpsvisiefonds blijven bestaan en met voldoende gelden worden gevuld.

Alle bestuursleden en vrijwilligers van verenigingen in Sexbierum en Pietersbierum worden opgeroepen om naar het dorpshuis te komen om vooral te laten zien dat wij een actief dorpengemeenschap vormen met veel vrijwilligers.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl