Ontwerp Inrichtingsplan Franekeradeel - Harlingen gepubliceerd

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 6 april 2010 het ontwerp inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen (landinrichtingsplan als bedoeld in artikel 17 op grond van de Wet inrichting Landelijk Gebied, WILG) vastgesteld. De betrokken partijen zijn: Provincie Fryslân, LTO Noord afdeling Franekeradeel/Harlingen, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Frisia Zout, Vermilion Oil & Gas Nederland, de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, Wetterskip Fryslân, de Friese ...

Dit plan beslaat ook de omgeving van de dorpen Sexbierum en Pietersbierum. Het plan is in te zien via de site van de provincie. Merkwaardig is wel dat het artikel op die site drie links toont, waarvan 2 er niet werken (hiervan is melding gemaakt).
Fryslân

T/m 24 mei kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerp inrichtingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Fryslân. Op 20 april is er van 14.00 tot 17.00 uur in dorpshuis it Waed, Skoalstrjitte 12 in Sexbierum gelegenheid om individuele vragen over het ontwerp plan te stellen en om mondelinge zienswijzen in te dienen.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl