Bouwplannen voor Van Haersolte/Hottingabur

Ontheffing Bestemmingsplan en Bouwvergunning: oprichten van 10 halfvrijstaande woningen, Sexbierum
1. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor: het geheel oprichten van 10 halfvrijstaande woningen op het perceel plaatselijk bekend Hottingabur/Van Haersoltestrjitte, (nabij 8855 CV) te Sexbierum; met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening. Op grond van het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 46, lid 4 van de Woningwet ligt het ontwerpbesluit met de hierop betrekking hebbende stukken met ingang van 24 juni 2010 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage.

De stukken liggen voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijze omtrent het voornemen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB te Franeker. Degene die mondeling zijn zienswijze kenbaar wil maken, kan zich gedurende de termijn van terinzagelegging van het plan wenden tot de balie van de afdeling Bouwen en Milieu (tel. 0517 – 380449).
Bekendmakingtype: bouwvergunning, Uitgever: gemeente Franekeradeel, Locatie: SEXBIERUM, Van Haersoltestrjitte, Publicatiedatum: 23-06-2010
Klik voor meer info

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl