Frisia gaat onder Waddenzee winnen

Het bedrijf Frisia Zout krijgt een vergunning voor winning van zout onder de Waddenzee in Noordwest-Friesland. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vandaag aan de Tweede Kamer.

De provincie Friesland en betrokken gemeenten zijn voorstander van verplaatsing van zoutwinning naar de Waddenzee. Onder voorwaarde dat flora en fauna in de Waddenzee geen nadeel ondervinden wordt zoutwinning onder zee toegestaan. Hierdoor kan op termijn de zoutwinning op land fors afnemen.

De zoutwinning zal plaatsvinden in het gebied Havenmond. Het zout bevindt zich op ongeveer drie kilometer uit de kust en op twee kilometer diepte en wordt aangeboord vanaf het industrieterrein van Harlingen.

Het duurt zeker nog tot 2021 voordat de zoutwinning volledig onder de Waddenzee kan plaatsvinden. In de tussentijd blijft winning van zout op land nodig voor het voortbestaan van de zoutfabriek van Frisia in Harlingen. Daarom verlengt minister Verhagen binnenkort de vergunning voor zoutwinning op land in het huidige winningsgebied ‘Barradeel 2’. Voorwaarde blijft een bodemdaling van maximaal dertig centimeter.

Daarnaast beslist Verhagen later dit jaar over een vergunning voor zoutwinning in het gebied ten oosten van het huidige winningsgebied.
Nieuwsbericht | 08-07-2011
Bron: www.rijksoverheid.nl
Publicaties: 'zoutwinning in Noordwest-Friesland': link met oa het advies MER, Staatstoezicht Mijnen, Mijnraad,

Commentaar:
Frisia Zout heeft in 2008 drie vergunningen aangevraagd: voor de waddenzee, voor het oostelijk gebied en verlenging van het gebied Barradeel II.
In wingebied Barradeel I (met centrum tussen Pietersbierum en Wijnaldum) is de grens van 35 centimeter al gepasseerd binnen 14 jaar (de schatting was dat deze grens pas na 30 jaar zou worden bereikt). De winning in dit gebied is enige jaren geleden stilgelegd, maar is een paar keer opnieuw opgestart met de motivatie 'dreigend zouttekort' vanwege de afgelopen winters.In gebied Barradeel II is nu de meeste winning aan de gang. Dit gebied ligt veel noordelijker en het centrul ligt bij Tzummarum.

Door onder de Waddenzee te winnen, hoopt men verder overlast door winning onder land te voorkomen. De verwachting is het geleidelijke effect van bodemdaling bij de Waddenzee zal worden gecompenseerd door meer aangevoerd zand en daarmee in principe compensatie. Maar in het ergste geval kan het vergaande gevolgen voor de geulen en platen die de Waddenzee zo kenmerken.
Komend half jaar komt er dus ook nog mogelijk een vergunning om op een nieuwe locatie op het land te winnen, oostelijk van de huidige gebieden. Dit is dan wellicht noordelijk van Franeker. Dit gebied is eerder steeds vermeden omdat in dit gebied ook gaswinning plaatsvond. Bij optredende schade aan gebouwen, wegen en waterhuishouding, is dan de grote vraag wie de veroorzaker is.

Grote vraag is of vanaf 2021, als men alleen nog onder de Waddenzee wint, men inderdaad de fabriek zal stilleggen als er wel duidelijke gevolgen zijn voor flora en fauna. Als de wadden-locatie het enige wingebied is, dan houdt dat meteen in dat de fabriek dan komt stil te liggen. Of zou men dan toch maar weer tijdelijk uit oude putten putten? Het nieuwe oostelijke gebied boven Franeker dient wellicht als overbrugging van de komende tien jaar, zodat zodra winning uit Barradeel II leidt tot te veel bodemverzakking, men die put kan sluiten.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl