MFC weer een stap dichter bij!

In de raadsvergadering van 22 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen zoals die er lagen voor het Multi Functioneel Centrum te Sexbierum. Daarmee komt 2 ton beschikbaar voor het MFC Sexbierum. Daarnaast wordt er een ton uit het Dorpsvisiefonds toegekend, zodat er 300.000 euro beschikbaar is. De overige financiering moet nog wel rond komen, als ook een sluitend plan om de exploitatie sluitend te krijgen.

Voor het MFC Ried probeerde dorpsbelang Ried er nog een gymnastiekzaal in het plan te betrekken, maar dat is niet gelukt. Voor het plan Sexbierum was de gymnastiekzaal al wel succesvol opgenomen in het plan, na o.a. een gloedvol betoog van Ab Brouwer tijdens een eerdere bijeenkomst.

Uit de openbare verslaglegging:
3. Inzake het voorstel investeringen in MFC’s/dorpshuizen Ried en Sexbierum en het Koninkljke Eise Eisinga Planetarium:

1) Geen nadere eisen te stellen aan het draagvlak (meer verenigingen en gebouwen betrekken bij het plan) voor het dorpshuis/MFC in Sexbierum.
2_ De geplande investering in een nieuw gymnastieklokaal in Sexbierum te handhaven, op basis van de planning in het Integraal Huisvestingsplan voor het Onderwijs.
3) Af te zien van een investering in een gymnastieklokaal als onderdeel van het dorpshuis/MFC in Ried.
4) Eenmalig en per plan € 200.000 beschikbaar te stellen uit eenmalige middelen voor het uitbreidingsplan van het planetarium en voor de plannen voor dorpshuizen/MFC's in Ried en Sexbierum. Dit onder voorwaarde dat de drie initiatiefnemers bij het college van B&W plannen indienen waaruit een sluitende exploitatieopzet blijkt en een sluitende financiering voor het plan (subsidies en eigen middelen).
5) Dat de beide dorpshuizen/MFC's aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het Dorpsvisiefonds van maximaal € 100.000. Bij een toekenning door het College van B&W gelden de regels gesteld in de regeling voor het Dorpsvisiefonds.

Stuur verbeteringen, aanvullingen, toevoegingen en commentaar aan sexbierum apestaartje doorhet.net.
De inhoud van deze site mag vrijelijk worden overgenomen ten behoeve van agenda's e.d. Foto-materiaal, gedichten, verhalen, (andere) inzendingen en alle verdere inhoud slechts na toestemming
van de beheerder (zie bovenstaand email adres). U vindt ons oa op http://0517.pagina.nl